สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นองค์กรกลางของศิษย์เก่าวิทยาลัยครู
พิบูลสงครามพิษณุโลก สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นนิติบุคคล และเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า คุณประโยชน์แก่ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย และสังคม (พ.ศ. 2558-2561)