กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมความก้าวหน้า และเสริมสร้างมูลค่า เพิ่มความรู้ทักษะและประสบการณ์                         ให้แก่สมาชิกศิษย์เก่า

กลยุทธ์ที่ 2
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีส่วนร่วมกับสังคม หน่วยงาน องค์กร ชุมชนท้อง                           ถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

กลยุทธ์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ของสมาคมศิษย์เก่า ตลอดจนเป็น
แหล่งการเรียนรู้ของสมาคมศิษย์เก่าแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป