1. การยอมรับในการมีผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อสมาชิกศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย และสังคม
  2. การเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณอาจารย์ ศิษย์เก่าที่เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบ
  3. ความเจริญเติบโต ความมั่นคงทางการเงิน และสมาคมศิษย์เก่าแห่งการเรียนรู้