1. ส่งเสริมความสามัคคี ความก้าวหน้า และการจัดการความรู้ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า และระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
  2. จัดกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม
  3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
    ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ชุมชนท้องถิ่น
  4. ให้ความร่วมมือ หรือเป็นเครือข่ายร่วมมือในการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ
    และวัฒนธรรมไทย