ติดต่อสอบถาม สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
เลขที่ 66 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 9501
เว็บไซต์ : http://sitpibul.psru.ac.th
อีเมล์ : pibulalumni@psru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/pibulalumni

LineID : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม