สถานที่ตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
เลขที่ 66 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์/โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://sitpibul.psru.ac.th
อีเมล์ : pibulalumni@psru.ac.th