หลังจากมีโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก สถานที่ 66 วังจันทน์ ตำบล
ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา ผลิตครูระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.ชั้นสูง มาอย่างต่อเนื่องหลายรุ่น ผู้บริหารคณาจารย์ได้สร้างสรรค์และร่วมพัฒนาวิทยาลัยครูให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ด้วยคติธรรม “สุขา สงฺ ฆสฺส สามคฺคี” สร้างความรักความผูกพันระหว่างศิษย์รุ่นพี่ รุ่นน้องด้วยกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและคุรุลิขิต เมื่อศิษย์เก่าจบหลักสูตร ป.กศ. และบางคนได้เรียนต่อ ป.กศ.ชั้นสูง
ก็มีการนัดพบปะสังสรรค์ตามโอกาส โดยเชิญอาจารย์ที่สอน คือ อาจารย์ยงยุทธ  เด็ดแก้ว อาจารย์สม  เสงี่ยมโปร่ง เป็นต้น ไปร่วมงานด้วย และได้ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ จวบจนรองศาสตราจารย์ ดร.มังกร  ทองสุขดี มาเป็นอธิการบดีวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2519 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่าที่มีตำแหน่งหน้าที่ หัวหน้าการประถมศึกษาจังหวัด อำเภอ อาจารย์ใหญ่ หัวหน้าหน่วยงาน และอาจารย์ศิษย์เก่า
ในวิทยาลัยครู จัดตั้งเป็นชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลกขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยมี
นายอนุสรณ์  ยกให้ หัวหน้าการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร เป็นประธานชมรม และมีอาจารย์อุปถัมภ์  ขันกสิกรรม หัวหน้าแผนกธุรการวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และศิษย์เก่าซึ่งหลายคนเป็นกรรมการ มีวาระ
การดำรงตำแหน่ง 1 ปี กิจกรรมสำคัญที่ทำ คือ จัดงานพบปะสังสรรค์ คารวะครูอาจารย์ ใช้ชื่อว่า “พิบูลบอล” ปี พ.ศ. 2523-2525 นายประพันธ์  ระลึกมูล หัวหน้าชุมสายโทรศัพท์ พิษณุโลก ในขณะนั้นเป็นประธานชมรมคนที่สอง และช่วงนี้เองชมรมได้พัฒนาเป็นสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก จดทะเบียน
เป็นทางการถูกต้องในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 กิจกรรมพิบูลบอลยังคงมีอยู่ เพิ่มการยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น และการช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น การดำเนินงานสมาคมได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง มีนายกสมาคมและกรรมการอำนวยการสมาคมหลายชุด ชุดละ 1 ปี ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชุดละ 2 ปี บางชุดก็บริหาร 1-3 วาระ ดังนี้

 1.                นายประพันธ์         ระลึกมูล          (3 วาระ)         พ.ศ. 2525 – 2527
 2.                นายสุพรรณ          สอนจันทร์        (2 วาระ)         พ.ศ. 2528 – 2529
 3.                นายสุรชัย            พงษ์เจริญ        (4 วาระ)         พ.ศ. 2530 – 2534
 4.                นายอนุสรณ์          ยกให้             (2 วาระ)         พ.ศ. 2535 – 2536
 5.                นายสุรชัย            พงษ์เจริญ        (2 วาระ)         พ.ศ. 2537 – 2538
 6.                นายประพันธ์         ระลึกมูล          (4 วาระ)         พ.ศ. 2539 – 2542
 7.                นางประนอม         ทิวะพันธุ์          (4 วาระ)         พ.ศ. 2543 – 2546
 8.                พลตรีเวชชัย ดอกไม้            (2 วาระ)         พ.ศ. 2547 – 2550
 9.                ผศ.เทอดศักดิ์         จันทร์อรุณ       (5 วาระ)         พ.ศ. 2551 – 2560

ในสมัยนายกสมาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  จันทร์อรุณ ได้เสนอที่ประชุมใหญ่ขอแก้ไขข้อบังคับสมาคม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากนายทะเบียนสมาคมจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ

 1. ชื่อสมาคม เปลี่ยนเป็น “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”
 2. ตราสมาคม จากปี 2520 เป็นปี 2555
 3. ค่าลงทะเบียนสมาชิกและค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ จากคนละ 50 บาท
  เป็นคนละ 200 บาท
 4. การเก็บรักษาเงินของเหรัญญิก เพิ่มขึ้นจาก 5,000 บาท เป็น 10,000 บาท
 5. การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท