dean1

ชื่อนายกสมาคม           ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  จันทร์อรุณ      อายุ  69  ปี
วัน เดือน ปีเกิด             วันที่ 3 พฤษภาคม 2490
ที่อยู่ปัจจุบัน                 228/28 ถนนไชยานุภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทรศัพท์/E-mail          09-3147-1420  /  Tjanarun@gmail.com
การศึกษาสูงสุด           การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ตำแหน่งการงานที่สำคัญ

 1. พ.ศ. 2541 – 2544
  Ø  กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
  Ø  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
 2. พ.ศ. 2548 – 2551
  Ø  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  Ø  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 3. พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
  Ø  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 4. พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
  Ø  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 5. พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
  Ø  กรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 6. พ.ศ. 2551
  Ø  ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค่านิยมการทำงาน        สร้างสรรค์และทำให้ดีที่สุดเพื่อส่วนรวม