ยุทธศาสตร์หลัก ความหมายทั่วไป
ยอมรับ      เป็นสมาชิกเก่าที่เป็นองค์กรกลาง สร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างศิษย์เก่ากับหน่วยงานอื่น เพื่อการทำกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
คล่องตัว      เป็นสมาคมศิษย์เก่าที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่น กระชับ รวดเร็ว เสียสละ และเอาใจใส่
มั่นคง เกื้อกูล      เป็นสมาคมศิษย์เก่าที่มีผลงานและมีรายได้สู่ความมั่นคง เป็นชุมชนของคนมีกัลยาณมิตรที่ดี มีความรัก ความอบอุ่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน