03ก.ย./18

สมาคมศิษย์เก่า มรพส. มอบถุงผ้าฝ้ายโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก

วันพฤหัสบดีที่30สิงหาคม
2561เวลา13.30น.
ที่ห้องประชุมโรงแรมเมย์ฟลาว
เวอร์แกรนด์พิษณุโลก
สมาคมศิษย์เก่า มรพส.
มอบถุงผ้าฝ้ายโครงการรณรงค์
ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ขนาด11.5นิ้ว ×10.5นิ้วส่วน
ขยายด้านล่าง3.5นิ้วเพื่อมอบ
ให้แก่หน่วยงานราชการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด
พิษณุโลกเพื่อนำไปใส่ยาและ
อุปกรณ์ต่างๆให้กับประชาชนที่
มารับบริการดังนี้
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก จำนวน 100ใบ
2.รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก
จำนวน 100 ใบ
3.รพ.วังทอง จำนวน 100 ใบ
4.รพ.บางกระทุ่มจำนวน100ใบ
5.รพ.บางระกำจำนวน100ใบ
6.รพ.พรหมพิรามจำนวน
100ใบ
7.รพ.วัดโบสถ์จำนวน100ใบ
8.รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 100ใบ
9.รพ.ชาติตระการจำนวน100ใบ
10.รพ.เนินมะปรางจำนวน
100ใบ

03ก.ย./18

สมาคมศิษย์เก่า มรพส. ด้มอบถุงผ้าฝ่ายโครงการลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก จำนวน1,000 ใบ ให้นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยการนำนายกสมาคม ผศ.เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณและคณะซึ่ง
ประกอบด้วย นายเจษฎ์ อู่ไทย
นายฐิติณัฐ กลิ่นหอม นางขวัญเพชร
ละอองแก้วนางศรีวิมล อู่ไทย
ผศ.วัลภา ศศิวิมล นายวิม เก่าเทียน
นางดวงจันทร์ สราญรมย์และนางพุทธนิตย์ คุ้มสนิท ได้มอบถุงผ้าฝ่ายโครงการลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก
จำนวน1,000 ใบ ให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นตัวแทนรับมอบในที่ประชุม
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ห้องประชุมชั้นสองของโรงแรมเมย์ฟลาว
เวอร์แกรนด์พิษณุโลก

07ก.ค./18

จัดกิจกรรมวันสถาปนาสมาคม ปีที่ 41 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่า มรพส.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่า มรพส. จัดกิจกรรมวันสถาปนาสมาคม ปีที่ 41 ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สมาคมศิษย์เก่า มรพส. (ส่วนวังจันทน์)

07ก.ค./18

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมศิษย์เก่า มรพส.

วันที่ 7 ก.ค.2561 เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมศิษย์เก่า มรพส. ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

   

25ธ.ค./16

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน ในสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม